تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

بررسی انتقال حرارت هدایتی پایا و ناپایا در یک جسم جامد در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 35 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل انتقال حرارت هدایتی پایا یا مستقل از زمان و همچنین ناپایا یا وابسته به زمان در یک جسم جامد مکعبی در نرم افزار کامسول می پردازیم. در این بخش سعی شده تا با بررسی این مسأله انتقال حرارت، دیدگاه مناسبی نسبت به مدلسازی این نوع از مسایل در نرم افزار کامسول بدست آوریم. جهت شبیه سازی انتقال حرارت در یک جسم جامد که در این فصل بررسی می شود از بخش HEAT TRANSFER IN SOLID استفاده شده که به کمک آن می توان تمامی شبیه سازی های از این نوع را در کامسول انجام داد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی ، نحوه خروجی گرفتن و انیمیشن سازی به طور کامل آشنا خواهیم شد.

◄ انتخاب فیزیک مناسب مسأله (Heat transfer in solid)
◄ ایجاد هندسه
◄ اختصاص دادن خواص به ماده با استفاده از مواد موجود در کتابخانه نرم افزار
◄ اختصاص دادن خواص دلخواه به ماده (blank material)
◄ ایجاد شرایط مرزی دما ثابت (Temperature) و مرز عایق (Thermal isolation)
◄ شبکه بندی خودکار (Physics control mesh)
◄ مشاهده توزیع دما روی یک خط
◄ ایجاد کانتورهای صفحه ای (Slice)
◄ ایجاد خطوط در فضای سه بعدی (Cut line 3D)
◄ مشاهده تغییرات دمای داخل جسم حین حل ناپایا (Results while solving)
◄ ایجاد انیمیشن از نتایج حل ناپایا (Animation)