تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

آموزش جریان آرام حول یک استوانه در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 46 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان آرام حول یک استوانه می پردازیم. این مساله به دلیل پدیده رهایی گردابه ها یک مساله ناپایاست. همچنین فرض تقارن برای این مساله فرضی نادرست است چراکه رهایش گردابه ها تقارن جریان را بر هم میزند. رهایی گردابه ها با فرکانس مشخصی صورت گرفته و دانستن این فرکانس از این جهت برای ما مناسب است که می توانیم از بروز پدیده رزونانس جلوگیری کنیم. در این مساله با محاسبه ضرایب درگ و برا در هر لحظه از زمان و رسم نمودار آنها متوجه رفتار نوسانی این جریان خواهیم شد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی ، نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

◄ انتخاب فیزیک مناسب مساله
◄ تعریف پارمتری سرعت متوسط ورودی
◄ تعریف یک تابع پله smooth
◄ ایجاد هندسه و تعریف خواص
◄ تعریف سرعت توسعه یافته در مرز ورودی
◄ ایجاد شبکه مناسب به صورت دستی (user controlled )
◄ استفاده از گام زمانی دو مرحله ای
◄ رها سازی ذرات در ورودی(particle tracing with mass)
◄ انتگرال گیری روی سطح استوانه
◄ محاسبه ضرایب درگ و برا و رسم آنها
◄ مشاهده تغییرات سرعت در ورودی با توجه به تابع پله