تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

جریان حول مانع تغییر شکل پذیر در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 40 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان سیال حول یک مانع تغییرشکل پذبر می پردازیم. در این مثال جریان در حالت آرام با سرعت ورودی وابسته به زمان به مانع برخورد کرده و باعث تغییر شکل این مانع می شود. این گونه از مسایل به دلیل تغییر شکل در اجسام و در نتیجه تغییر شکل و تغییر موقعیت شبکه ها در طول حل از پیچیدگی خاصی برخوردار است. کامسول برای مدلسازی چنین مسایلی از روشی موسوم به روش arbitrary Lagrangian-Eulerian یا (ALE) استفاده می کند که توانایی بالایی در تحلیل این مسایل دارد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی ، نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

◄ انتخاب مدل مناسب Fluid Structure Interaction
◄ تعریف متغیر وابسته به زمان ( variables)
◄ ایجاد هندسه
◄ تعریف شرایط مرزی مناسب مساله (سرعت ورودی ، ناحیه تغییرشکل پذیر و …)
◄ ایجاد شبکه مناسب
◄ ایجاد خطوط جریان (streamline)
◄ ایجاد انیمیشن از شبکه متحرک
◄ رسم بردارهای سرعت شبکه (Arrow surface)
◄ رسم منحنی تغییرات سرعت و مکان شبکه( Mesh velocity, displacement)

گالری تصاویر