تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی فرایند تزریق جوهر در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 28 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند تزریق جوهر درون یک جوهرافشان می پردازیم. در این مدلسازی جوهر در مدت 2 میکروثانیه به ماکزیمم مقدار خود می رسد سپس به مدت 10 ثانیه با سرعت ثابت تزریق انجام شده و در نهایت در مدت 2 میکروثانیه جریان جرم جوهر قطع می شود. برای تنظیم مدت زمان تزریق جوهر از ترکیب دو تابع پله Smooth استفاده شده است. همچنین برای دقت بیشتر محاسبات از شبکه بهبود شونده استفاده می کنیم. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مساله (Laminar Flow, Level set)
◄ ایجاد هندسه
◄ تعریف تابع پله Smooth
◄ تعریف متغیر سرعت ورودی و جرم جوهر
◄ انتخاب نحوه گسسته سازی معادلات
◄ تعیین مرز مشترک اولیه
◄ اعمال شرایط مرزی و شرایط اولیه
◄ استفاده از شبکه بهبود شونده(Refinement mesh)
◄ مشاهده انیمیشن فاز جوهر و رسم نمودار جرم جوهر

گالری تصاویر