تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی فرایند قطره زایی در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 43 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند قطره زایی درون یک اتصال T شکل می پردازیم. فرایند قطره زایی در زمینه های پزشکی، آرایشی-بهداشتی و صنایع غذایی کاربرد فراوان دارد. کیفیت محصولات به اندازه و یکپارچگی قطرات تولید شده بستگی دارد. این مدل سازی به صورت سه بعدی و با استفاده از روش دوفازی Level set انجام شده است. همچنین در تنظیمات حلگر از روش Generalized alpha استفاده شده است که در مسائلی که طبیعت نوسانی داشته، کاربرد دارد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب laminar Flow, Level set
◄ ایجاد هندسه
◄ انتخاب خواص
◄ تعریف متغیرهای دبی جرمی ورودی و قطر قطره
◄ تعیین نحوه گسسته سازی معادلات
◄ مشخص کردن مرز مشترک اولیه(Initial Interface)
◄ مشخص کردن فازها و کشش سطحی
◄ مقدار دهی به فازها(Initial Value)
◄ تنظیم حل گر برای بهبود فرایند حل
◄ ایجاد یک برش (Slice) و نمایش انیمیشن مناسب

گالری تصاویر