تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی پدیده موئینگی در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 37 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل پدیده موئینگی درون یک استوانه نازک عمودی می پردازیم. نیروی چسبندگی و کشش سطحی تأثیر بسزایی روی دینامیک جریان های چند فازی در محیط های متخلخل، انتقال مایعات در میکروکانال ها و شکل گیری قطرات مایع روی سطوح جامد دارند. در این مدل سازی میدان سرعت و فشار با استفاده از حل معادلات ناویر استوکس محاسبه شده و برای محاسبه مرز مشترک دو سیال از روش Level Set استفاده شده است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مساله (Laminar Flow, Level set)
◄ ایجاد هندسه
◄ مشخص کردن خواص
◄ مشخص کردن فازها و زاویه تماس
◄ تعیین شرایط مرزی و شرایط اولیه
◄ تعریف یک نیروی حجمی (Volume Force)
◄ تعریف یک متغیر برای محاسبه زاویه تماس(Contact Angle)
◄ رسم نمودار مکان مرز مشترک دو سیال بر حسب زمان

گالری تصاویر