تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی جریان سه فازی در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 35 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی صعود حباب گاز درون دو لایه سیال می پردازیم. جریان های سه فازی کاربرد فراوانی در صنعت نفت دارند همچنین بسیار از فرایندهای شیمیایی مخلوطی از سه سیال و یا بیشتر هستند. زمانی که حجم حباب از حجم بحرانی کمتر باشد، حباب گاز در مرز مشترک دو سیال گیر می افتد و زمانی که حجم حباب گاز از حجم بحرانی بیشتر باشد، حباب از مرز مشترک دو سیال عبور می کند. این مدل-سازی برای حالتی انجام شده که حجم حباب گاز از حجم بحرانی بیشتر باشد.در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مساله (Laminar Three Phase Flow, Phase Field)
◄ فراخوانی پارامترها و متغیرهای مورد نیاز
◄ ایجاد هندسه
◄ مشخص کردن کشش سطحی میان فازها(Surface Tension)
◄ مشخص کردن مقادیر اولیه( Initial Values)
◄ اختصاص دادن خواص به فازها
◄ افزودن نیروی جاذبه به معادلات(Gravity)
◄ افزایش دقت حلگر
◄ تولید کانتور مناسب سه بعدی برای مشاهده فازها

گالری تصاویر