تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی جریان آشفته حول ایرفویل naca 0012 در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 56 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این بخش از آموزش به مدل سازی و تحلیل جریان آشفته حول ایرفویل naca 0012 می پردازیم. در این مدل سازی از مدل توربولانسی SST استفاده می کنیم چرا که این روش هم مزیت مدل های k-ω و هم مدل های k-ε را داراست. مدل های k-ω توانایی خود را در نزدیکی دیواره ها نشان می دهند در حالی که مدل های k-ε در جریان های خارجی برتری دارند. همچنین در این مدل سازی حدس اولیه برای محاسبه میدان جریان از حل معادله لاپلاس به دست آمده است. فرض جریان پتانسیل برای حدس اولیه فرض معقولی است چرا که موجب همگرایی سریع تر حل می شود. در نهایت نتایج به دست آمده با نتایج تجربی مقایسه می-گردد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Turbulent Flow, SST ,Laplace Equation
◄ تعریف پارامترهای مورد نیاز ( Parameters)
◄ تعریف یک منحنی پارامتری (Parametric Curve)
◄ ایجاد ناحیه محاسباتی
◄ انجام تنظیمات مربوط به معادله لاپلاس(Initial and Boundary Conditions)
◄ انجام تنظیمات مربوط به جریان آشفته(Initial and Boundary Conditions)
◄ ایجاد شبکه ساختاری(Mapped Mesh)
◄ ایجاد یک حل پارامتری
◄ فراخوانی داده های تجربی و مقایسه با داده های مدل سازی

گالری تصاویر