تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی شبکه رگ های خونی در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 56 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل بخشی از سیستم عروقی به ویژه قسمت بالای آئورت می پردازیم. جریان خون به دیواره داخلی آئورت و رگ های منشعب شده از آن فشار وارد کرده و این فشار باعث تغییر شکل رگ ها و بافت بیولوژیک اطراف آنها می شود. در این مسأله از تحلیل یک طرفه یا one way coupling استفاده شده است. یعنی هر نوع تغییر شکل در رگ هیچ تأثیری روی جریان خون ندارد. همچنین فرایند حل شامل دو مرحله می باشد. در ابتدا میدان سرعت و فشار درون خون به صورت ناپایا بدست آمده سپس از یک تحلیل استاتیکی برای محاسبه تغییر شکل استفاده می-شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Fluid Structure Interaction, Fixed Geometry
◄ تعریف یک تابع قطعه ای برای تغییرات فشار درون رگ (Piecewise Function)
◄ ایجاد هندسه
◄ نام گذاری مرزها و نواحی مورد استفاده
◄ تعریف شرایط مرزی مناسب مساله (مرزهای ورودی و خروجی و ثابت)
◄ تعریف خواص خون و بافت های اطراف آن
◄ ایجاد شبکه مناسب
◄ افزودن یک حل استاتیک به حل ناپایا
◄ ایجاد انیمیشن از سرعت سیال و تغییر شکل دیواره رگ

گالری تصاویر