تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی پدیده ضربه قوچ

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 37 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل پدیده ضربه قوچ یا water hammer در یک سیستم لوله کشی می پردازیم. افزایش ناگهانی فشار در سیستم به خاطر بسته شدن و یا تغییر ناگهانی مسیر حرکت سیال را ضربه قوچ می نامند. در این مدل سازی دامنه امواج فشاری طبق رابطه جوکوفسکی (Joukowskys equation) محاسبه شده و با نتایج حل مقایسه می گردد. همچنین شبکه بندی انتخاب گام زمانی به گونه ای انجام می شود که عدد کورانت(Courant Number) کمتر از یک باشد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Water Hammer
◄ تعریف پارامترهای مورد نیاز و ایجاد هندسه
◄ تعریف خواص و شکل سطح مقطع لوله(Pipe Properties)
◄ مشخص کردن شرایط اولیه و شرایط مرزی مسأله
◄ ایجاد شبکه
◄ فیکس کردن گام زمانی با توجه به عدد کورانت(CFL Number)
◄ انجام حل و رسم نمودار تغییرات فشار
◄ افزودن حل جدید برای از بین بردن نوسانات عددی

گالری تصاویر