تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی جابجایی آزاد در محیط متخلخل

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 32 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل انتقال حرارت جابجایی آزاد در محیط متخلخل می پردازیم. برای مدل سازی جریان سیال در محیط متخلخل از معادله برینکمن(Brinkman’s equation) و برای اعمال نیروی شناوری از تقریب بوزینسک(Boussinesq approximation) استفاده شده است. همچنین در این مدل سازی از چندین عدد رایلی(Rayleigh number) استفاده شده است. مشخص می شود که اگر عدد رایلی از مقدار بحرانی کمتر باشد مکانیزم غالب انتقال حرارت، هدایت بوده و اگر عدد رایلی از مقدار بحرانی بیشتر باشد مکانیزم غالب، جابجایی آزاد است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Brinkman’s Equation, Heat Transfer in Porous Media
◄ ایجاد هندسه و تعریف پارامترهای مورد نیاز
◄ انجام تنظیمات مربوط به محیط متخلخل و سیال(Fluid and Matrix Properties)
◄ افزودن نیروی حجمی ناشی از تقریب بوزینسک
◄ افزایش دقت محاسبات
◄ انجام تنظیمات مربوط به انتقال حرارت در محیط متخلخل
◄ شبکه بندی و تحلیل پارامتری
◄ تهیه خروجی های مناسب

گالری تصاویر