تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی فرایند جداسازی سلول های خونی با استفاده از نیروی دی الکتروفورسیس در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 54 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند جداسازی پلاکت ها از یک دسته سلول خونی با استفاده از نیروی دی الکتروفورسیس می پردازیم. حرکت دی الکتروفورسیس به حرکت ذرات قطبی بدون بار در یک میدان الکتریکی غیریکنواخت و در بستر سیال گفته می شود. در این مثال میدان الکتریکی و میدان سیال به صورت پایا مدل می شوند و از اثرات آنها بر حرکت ذرات به صورت ناپایا استفاده شده است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.
فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Particle Tracing, Electric Currents, Creeping Flow
◄ ایجاد هندسه
◄ تعریف پارامترها مورد نیاز ( Parameters)
◄ انجام تنظیمات مربوط به میدان الکتریکی و جریان سیال (شرایط مرزی، شرایط اولیه و …)
◄ انجام تنظیمات مربوط به ماژول ردیابی ذرات(تزریق ذرات، تعریف خواص ذرات و …)
◄ تعریف نیروی درگ(Drag Force)
◄ افزودن یک حل فرکانسی برای محاسبه میدان الکتریکی(Frequency Domain)
◄ افزودن نیروی دی الکتروفورتیک(Dielectrophoretic Force)
◄ افزودن یک پوسته الکتریکی برای ذرات دی الکتریک(Shell)
◄ رسم نمودار مکان دقیق ذرات(Particles Position)

گالری تصاویر