تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی گرمایش مایکروویو یک تومور سرطانی در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 39 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل گرمایش بافت سرطانی کبد با استفاده از امواج مایکروویو می پردازیم. یکی از روش های از بین بردن بافت های سرطانی، رساندن دمای آن به دمای بحرانی است که باعث از بین رفتن بافت سرطانی می شود. در این مدل سازی با قرار دادن یک آنتن مایکروویو درون بافت سرطانی و انتشار امواج توسط آن با فرکانس مشخص، گرما تولید می-شود. همچنین در این مدل سازی برای کاهش حجم محاسبات، ابتدا فیزیک الکترومغناطیس در حوزه فرکانس حل شده، سپس از فیزیک انتقال حرارت در حوزه زمان استفاده می شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهید شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مساله (Bioheat Transfer, Electromagnetic wave)
◄ ایجاد هندسه و تعریف پارامترهای مورد نیاز
◄ تعریف خواص بافت و آنتن
◄ انجام تنظیمات مربوط به فیزیک الکترومغناطیس
◄ انتخاب مدل آرنیوس برای محاسبه میزان آسیب دیدگی بافت(Arrhenius Kinetics)
◄ افزودن یک چشمه حرارتی الکترومغناطیس(Electromagnetic Heating)
◄ شبکه بندی مناسب و افزودن یک مرحله حل ناپایا
◄ محاسبه مقدار انرژی جذب شده در بافت
◄ رسم نمودار تغییرات دما و میزان آسیب دیدگی بافت(Temperature, Fraction of Necrotic Tissue)

گالری تصاویر