تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل سازی جریان آشفته حبابی در یک رکتور هوابرد در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 54 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان آشفته حبابی در یک رأکتور هوابالابر یا هوابرد می پردازیم. با تزریق هوا در رأکتور، حباب های هوا به واسطه نیروی بویانسی به سمت بالا حرکت کرده و در نتیجه یک جریان چرخشی در سیال اصلی به وجود می آید. در این مدل سازی از فیزیک Tubulent Bubbly Flow استفاده شده است که این فیزیک به جای ردیابی دقیق حباب های گاز، غلظت میانگین فاز گاز را محاسبه می کند. همچنین اثرات ایجاد آشفتگی توسط حباب ها به صورت یک منبع تولید و اضمحلال آشفتگی به معادلات k و ε اضافه می-گردد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.
فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Turbulent Flow>Bubbly Flow, k-ε
◄ ایجاد هندسه و تعریف پارامترهای مورد نیاز
◄ انتخاب یک مدل Slip برای محاسبه سرعت نسبی گاز و مایع(Pressure-drag balance)
◄ تغییر ثابت های معادلات آشفتگی
◄ افزودن جاذبه و ایجاد شرط مرزی هوای ورودی(Gas Boundary Condition)
◄ تعریف فشار اولیه (Initial Pressure) و فشار مرجع
◄ ایجاد شبکه مناسب همراه با لایه مرزی
◄ تنظیم حلگر و انجام حل
◄ مقایسه نتایج عددی این مدل سازی با نتایج تجربی

گالری تصاویر