تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل سازی شکست سد و برخود جریان با مانع منعطف در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 43 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل شکست سد و برخورد جریان حاصل، با یک مانع منعطف می پردازیم. برای سادگی کار این مدل سازی در یک محفظه بسته که شامل دو فاز آب و هوا و یک ورق منعطف می باشد، انجام می گیرد. هدف از این مدل سازی استفاده همزمان از دو فیزیک جریان دو فازی و تعامل سازه سیال می باشد. از آنجا که مانع درون محفظه یک ورق نازک می باشد، برای تعامل سازه سیال از فیزیک Fluid Shell Interaction استفاده کرده ایم. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Two Phase Flow, Fluid Shell Interaction
◄ تعریف پارامترهای مورد نیاز و ایجاد هندسه
◄ اختصاص خواص به فازها و مانع
◄ تنظیم فیزیک Laminar Flow
◄ تنظیم فیزیک Phase Field
◄ تعریف ضخامت ورق و مرز ثابت(Fixed Constraint)
◄ مشخص کردن مرز مشترک اولیه فازها
◄ تنظیم حلگر برای بهبود فرایند حل
◄ ایجاد خروجی های مناسب از جمله منحنی جابجایی یک نقطه از مانع

گالری تصاویر