تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل سازی جت سیال ناپایدار در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 50 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل ناپایداری جت سیال در اثر تغییرات ضریب کشش سطحی می پردازیم. تغییرات کشش سطحی در راستای محور باعث ایجاد سرعت لغزشی در راستای مرز مشترک دو سیال می‌شود. در این مدل سازی از دو روش دوفازی شبکه متحرک(Moving Mesh) و لول ست(Level Set) استفاده شده است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

◄ انتخاب فیزیک مناسب Moving Mesh
◄ ایجاد هندسه
◄ تعریف خواص و متغیر ضریب کشش سطحی
◄ تنظیم فیزیک Moving Mesh
◄ ایجاد شبکه و انجام حل
◄ انتخاب فیزیک دو فازی Level Set
◄ مشخص کردن فازها و کشش سطحی
◄ تنظیم فیزیک ها و مرتبه گسسته سازی معادلات
◄ ایجاد شبکه و انجام حل

گالری تصاویر