تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی جریان الکترواسموتیک در بستر متخلخل در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 56 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان الکترواسموتیک(Electro-osmotic Flow) در یک بستر متخلخل می پردازیم. سرعت حرکت سیال در این مثال تابعی از اختلاف فشار و میدان الکتریکی می‌باشد که برای محاسبه آن از یک معادله PDE استفاده می‌شود. همچنین برای محاسبه غلظت ماده تزریق شده به سیستم از فیزیک Transport of Diluted Species استفاده می‌کنیم. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

◄ انتخاب فیزیک مناسب Electric Current, PDE, Transport of Diluted Species
◄ فراخوانی پارامترهای مورد نیاز و تعریف متغیرهای سرعت الکترواسموتیک
◄ ایجاد هندسه
◄ تنظیم فیزیک Electric Current
◄ تعریف متغیرها و ضرایب معادله PDE
◄ تنظیم فیزیک Transport of Diluted Species
◄ ایجاد شبکه و افزودن یک مرحله حل ناپایا و تنظیم حلگر
◄ ایجاد بردارهای سرعت فشاری و سرعت الکترواسموتیک و …

گالری تصاویر