تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی گرمایش لایه سیلیکونی به وسیله لیزر در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 52 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل گرمایش یک لایه سیلیکونی به کمک لیزر می پردازیم. لایه سیلیکونی با حرکت دورانی و لیزر با حرکت رفت و برگشتی خود باعث گرم شدن این لایه می‌شوند. در این مدل‌سازی حرکت رفت و برگشتی لیزر به کمک یک تابع موجی‌شکل و حرکت دورانی صفحه به وسیله شبکه متحرک مدل می‌شود. همچنین شدت پرتو لیزر به وسیله یک تابع گاوسی مدل می‌شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

◄ انتخاب فیزیک مناسب Heat Transfer in Solid
◄ تعریف پارامترهای مورد نیاز و ایجاد هندسه
◄ تعریف متغیر شدت پرتو لیزر و حرکت رفت و برگشتی لیزر
◄ تعریف تابع موجی‌شکل مثلثی
◄ تعریف چند Domain Probe برای محاسبه دمای میانگین و دمای بیشینه صفحه
◄ اعمال شار حاصل از لیزر به صفحه
◄ ایجاد شبکه و انجام حل
◄ تهیه خروجی مناسب با استفاده از تغییر Frame

گالری تصاویر