تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی سرمایش لیوان آب به وسیله تبخیر در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 22 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل سرمایش یک لیوان آب به وسیله تبخیر می پردازیم. در این مدل‌سازی سه اثر جریان آشفته هوای اطراف لیوان، انتقال گرما در کل محیط و انتقال رطوبت در نظر گرفته می‌شود. ابتدا جریان هوای آشفته به صورت پایا مدل شده و از متغیرهای این حل به عنوان ورودی در سایر فیزیک‌ها استفاده می‌شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

◄ انتخاب فیزیک مناسب Turbulent Flow, Low Re K-E
◄ ایجاد هندسه و اختصال خواص به هوای اطراف لیوان
◄ تنظیم فیزیک جریان آشفته
◄ ایجاد شبکه و انجام حل جریان آشفته
◄ افزودن فیزیک انتقال حرارت و انتقال رطوبتTransport Heat and Moisture
◄ اختصاص خواص به آب و لیوان شیشه‌ای
◄ استفاده از رابطه اصلاحی ناسلت
◄ کوپل کردن فیزیک های انتخابی
◄ تنظیم حلگر و انجام حل
◄ ایجاد خروجی مناسب از جمله دمای میانگین لیوان

گالری تصاویر