تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی خشک کن تحت خلا در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 57 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند خشک سازی یک ماده مرطوب می پردازیم. با اعمال فشار پایین یا فشار خلا در اطراف ماده خیس و همچنین افزایش دما، تبخیر مایع درون ماده باعث خشک شدن ماده می‌شود. در این مدل‌سازی کسر حجمی فاز مایع به وسیله یک معادله PDE محاسبه می‌شود. همچنین خواص ماده ترکیبی از خواص ماده خشک، مایع و گاز درون آن می‌باشد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

◄ انتخاب فیزیک مناسب Heat Transfer in Solid, Coefficient Form PDE
◄ فراخوانی پارامترهای و متغیرهای مورد نیاز
◄ ایجاد هندسه و تعریف توابع پله‌ای برای نرخ تبخیر
◄ تعریف خواص ماده و چمشه حرارتی درون ماده
◄ تنظیم شرایط مرزی و اولیه
◄ تعریف ضرایب معادله PDE
◄ ایجاد شبکه و تنظیم حلگر
◄ ایجاد کانتور نرخ تبخیر، توزیع دما، کسر حجمی مایع و …

گالری تصاویر