تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل سازی فرایند ذوب قلع در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 48 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند ذوب قلع درون یک محفظه مربعی می پردازیم. در این مثال نحوه مدل‌سازی تغییر فاز به همراه مرز متحرک را یاد می‌گیریم. قسمت جامد و مایع که دارای یک مرز مشترک در حال حرکت هستند، به صورت جداگانه حل می‌شوند. همچنین در قسمت مایع جریان جابجایی آزاد وجود دارد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

◄ انتخاب فیزیک مناسب Conjugate Heat Transfer, Deformed Geometry
◄ ایجاد هندسه، تعیین خواص و فراخوانی پارامترها
◄ مشخص کردن مقادیر اولیه و شرایط مرزی
◄ استفاده از قید ضعیف(Weak constraint )برای محاسبه شار مرز مشترک
◄ مشخص کردن سرعت مرز مشترک
◄ ایجاد شبکه مناسب و تنظیم حلگر
◄ انجام حل و ایجاد خروجی مناسب
◄ ایجاد انیمیشن از شبکه با استفاده از فیلتر مناسب

گالری تصاویر