تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی پدیده موئینگی در نرم افزار COMSOL

نیروی چسبندگی و کشش سطحی تأثیر بسزایی روی دینامیک جریان های چند فازی در محیط های متخلخل، انتقال مایعات در میکروکانال ها و شکل گیری قطرات مایع روی سطوح جامد دارند. در این مدل سازی میدان سرعت و فشار با استفاده از حل معادلات ناویر استوکس محاسبه شده و برای محاسبه مرز مشترک دو سیال از روش Level Set استفاده شده است.

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان