تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل سازی جریان دوفازی در محیط متخلخل در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 32 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان دوفازی در محیط متخلخل می پردازیم. در این مثال حل تحلیلی حاصل از معادله Buckley-Leverett با حل عددی مقایسه و اعتبار سنجی می گردد. این معادله در شرایط جریان یک بعدی و افقی، فازهای تراکم ناپذیر و مخلوط نشدنی و صرف نظر از موئینگی و جاذبه بدست می‌آید. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Multiphase flow in porous media
◄ ایجاد هندسه و تنظیم فیزیک ها
◄ ایجاد شبکه و انجام حل
◄ مقایسه حل عددی با حل تحلیلی حاصل از معادله Buckley-Leverett

گالری تصاویر