تماس و مشورت با مدرس دوره : 09359239034
آشنایی با محیط طراحی هندسه در کامسول

آشنایی با محیط طراحی هندسه در کامسول

مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 55 دقیقهفایل اجرایی : ندارد دریافت بسته جامع اخبار و آموزش نظام مهندسی بزرگ...
مدلسازی جریان سه فازی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی جریان سه فازی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی جریان سه فازی در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 35 دقیقه فایل اجرایی : ندارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی...
مدلسازی فرایند قطره زایی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی فرایند قطره زایی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی فرایند قطره زایی در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 43 دقیقه فایل اجرایی : ندارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی...
مدلسازی فرایند تزریق جوهر در نرم افزار COMSOL

مدلسازی فرایند تزریق جوهر در نرم افزار COMSOL

مدلسازی فرایند تزریق جوهر در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 28 دقیقه فایل اجرایی : ندارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی...