تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل­سازی فرایند کاهش کاتالیستی NOx

مدل­سازی فرایند کاهش کاتالیستی NOx مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 25 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsolپکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUSپکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansysپکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان...

مدل­سازی سلول الکترولیز اکسید جامد

مدل­سازی سلول الکترولیز اکسید جامد مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 25 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsolپکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUSپکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansysپکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان...

مدل­سازی رسوب کربن درون کاتالیست

مدل­سازی رسوب کربن درون کاتالیست مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 25 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsolپکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUSپکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansysپکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان...

مدل­سازی فرایند رسوب بخار شمیایی آرسنید گالیوم(CVD)

مدل­سازی فرایند رسوب بخار شمیایی آرسنید گالیوم(CVD) مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 25 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsolپکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUSپکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansysپکیج طلایی آموزش نظام...

مدل­سازی رأکتور متخلخل با سوزن تزریق

مدل­سازی رأکتور متخلخل با سوزن تزریق مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 25 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsolپکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUSپکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansysپکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک...