تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل­سازی فرایند الکترولیز یا برقکافت

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 25 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند الکترولیز آب قلیایی می‌پردازیم.در این آموزش ابتدا فرایند الکترولیز و واکنش‌های شیمیایی تشریح شده سپس مدلسازی عددی انجام می‌شود. مدلسازی عددی ابتدا بدون در نظرگرفتن تشکیل گاز(Gas Evolution) انجام شده، سپس با درنظر گرفتن تشکیل گاز و استفاده از مدل دوفازی اویلر-اویلر، مدلسازی دقیق‌تری انجام می‌دهیم. در نهایت نتایج حل اول و دوم را با هم مقایسه می‌کنیم. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

  • انتخاب فیزیک مناسب Water Electrolyzer, Euler-Euler Model
  • ایجاد هندسه، نام گذاری نواحی مختلف هندسه و فراخوانی پارامترهای مورد نیاز
  • اسکیل کردن هندسه برای نمایش بهتر و انتخاب ماده کاری
  • تنظیم فیزیک Water Electrolyzer
  • تعریف یک Boundary probe برای نمایش منحنی قطبش و انجام حل
  • فراخوانی متغیرهای مورد نیاز حل دوم و تشریح متغیرها
  • تنظیم فیزیک Euler-Euler Model و تنظیم مجدد فیزیک Water Electrolyzer
  • ایجاد شبکه ساختاریافته مناسب و انجام حل
  • مقایسه نتایج حل اول و دوم و ایجاد کانتور مناسب