تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل­سازی رسوب کربن درون کاتالیست

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 25 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل رسوب کربن حاصل از تجزیه متان، بر بستر متخلخل یک کاتالیست می­پردازیم. این مدلسازی در دو حالت بررسی می‌شود. مدلسازی اول در شرایط رأکتور ایده‌آل، فرایند همدما و بدون در نظر گرفتن بعد انجام شده و مدلسازی دوم با در نظر گرفتن جریان سیال، انتقال حرارت، انتقال گونه و انتقال جرم در هندسه دو بعدی انجام می‌شود. در طول آموزش با کلیه شرایط مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

  • انتخاب فیزیک مناسب Reacting Engineering
  • فراخوانی پارامترها و متغیر های مورد نیاز
  • تنظیم فیزیک انتخاب شده و انجام حل مربوط به مدلسازی اول
  • ایجاد هندسه و انتخاب فیزیک های مناسب برای مدلسازی دوم(Laminar Flow, Heat transfer, Transport of Concentrated Species)
  • افزودن یک معادله دیفرانسیل برای محاسبه نرخ تغییرات درصد تخلخل در حین رسوب کربن
  • تنظیم فیزیک های انتخاب شده و انجام حل
  • رسم گراف های تغییرات غلظت مولی متان و هیدروژن
  • ایجاد کانتورهای مناسب و تولید انمیشن
گالری تصاویر