تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل­سازی سلول الکترولیز اکسید جامد

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 25 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل سلول الکترولیز اکسید جامد می‌پردازیم. در این آموزش ابتدا واکنش‌ها و شرایط مسأله تشریح شده سپس اقدام به مدلسازی عددی می‌کنیم. مدلسازی اول با استفاده از رابط Water Electrolyzer و بدون در نظر گرفتن کانال‌های انتقال گاز کاتدی انجام می‌شود. اما مدلسازی دوم به صورت کامل‌تر، با اضافه کردن فیزیک Free and porous Media و در نظر گرفتن کانال های گاز کاتدی انجام می‌شود. در طول آموزش با کلیه شرایط مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

  • انتخاب فیزیک مناسب برای مدلسازی اول Water Electrolyzer
  • ایجاد هندسه و فراخوانی پارامترهای مورد نیاز
  • تنظیم فیزیک Water Electrolyzer
  • ایجاد شبکه مناسب و انجام حل
  • افزودن فیزیک Free and Porous Media برای مدلسازی دوم
  • تنظیم فیزیک های انتخاب شده و انجام حل
  • ایجاد کانتورهای مناسب از جمله چگالی، ویسکوزیته سیال، چگالی جریان الکترولیت و …