تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل­سازی فرایند کاهش کاتالیستی NOx

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 25 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند کاهش منوکسید نیتروژن(NO) به وسیله آمونیاک(NH3)در یک کاتالیست می­پردازیم. در این آموزش ابتدا معادلات حاکم، شرایط مرزی و واکنش‌ها تشریح شده، سپس مدلسازی عددی انجام می‌شود. در مدلسازی اول فقط واکنش‌ها در دو حالت همدما و غیر همدما مدل می‌شوند، سپس با بهره‌گیری از نتایج مدلسازی اول، مدلسازی سه بعدی کاتالیست انجام می‌شود. در مدلسازی سه بعدی انتقال گونه، انتقال جرم و انتقال حرارت در محیط متخلخل کاتالیست در نظر گرفته می شود. در طول آموزش با کلیه شرایط مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

  • انتخاب فیزیک مناسب Reaction Engineering
  • فراخوانی پارامترها و متغیرهای مورد نیاز و تعریف خواص ترمودینامیکی گازها
  • انجام تنظیمات فیزیک انتخاب شده از جمله شرایط اولیه
  • انجام دو حل مجزا برای سیستم همدما و غیر همدما
  • ایجاد مدل سه بعدی، انتخاب فیزیک های موردنیاز و طراحی هندسه
  • تنظیم فیزیک های انتخاب شده (Transport of diluted Species in Porous Media, Darcy’s Law, Heat Transfer in Porous Media)
  • ایجاد شبکه مناسب و انجام حل
  • ایجاد کانتورها و گراف‌های مناسب برای نمایش نتایج
  • محاسبه متوسط نرخ تبدیل NO در خروجی