تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034
مدلسازی گرمایش مایکروویو یک تومور سرطانی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی گرمایش مایکروویو یک تومور سرطانی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی گرمایش مایکروویو یک تومور سرطانی در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 39 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی...
مدلسازی تخریب تومور کبدی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی تخریب تومور کبدی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی تخریب تومور کبدی در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 51 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی...
مدلسازی میکرومیکسر الکترواسموتیک در نرم افزار COMSOL

مدلسازی میکرومیکسر الکترواسموتیک در نرم افزار COMSOL

مدلسازی میکرومیکسر الکترواسموتیک در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 45 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام...
مدلسازی فرایند جداسازی سلول های خونی با استفاده از نیروی دی الکتروفورسیس در نرم افزار COMSOL

مدلسازی فرایند جداسازی سلول های خونی با استفاده از نیروی دی الکتروفورسیس در نرم افزار COMSOL

مدلسازی فرایند جداسازی سلول های خونی با استفاده از نیروی دی الکتروفورسیس در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 54 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش...